Normy a predpisy

29.06.2022 - Územný plán obce.

20.06.2022 - Územný plán obce Budkovce - zmena č.1 . + prílohy (klikni sem)

Výkazy obce

Individuálna účtovná závierka za rok 2020

Individuálna účtovná závierka za rok 2019

Individuálna účtovná závierka za rok 2018

Konsolidovaná účtovna závierka účtovnej jednotky verejnej správy za rok 2019

Konsolidovaná účtovna závierka účtovnej jednotky verejnej správy za rok 2018

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce - 2020

Záverečný účet obce - 2019

Záverečný účet obce - 2018

Záverečný účet obce - 2017

Záverečný účet obce - 2016

Záverečný účet obce - 2015

Záverečný účet obce - 2014

Rozpočty

Právny rozbor

PHSR

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 5/2012 o miestnej dani za predajné automaty

VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 3/2012 o miestnej dani za psa

VZN č.1/2016 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN č.2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Budkovce

VZN č.3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Budkovce na rok 2016

VZN č.4/2016 o nakladaní s odpadmi

VZN č.5/2016 o určení školského odvodu ZŠ J.Bilčíkovej v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Budkovce

Plán odpadového hospodárstva obce Budkovce

Plán odpadového hospodárstva obce Budkovce

Štatút obce Budkovce

Štatút obce Budkovce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Budkovce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Budkovce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Budkovce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Budkovce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Prevádzkový poriadok kompostoviska

Prevádzkový poriadok kompostoviska

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cenník služieb - cintorín

Cenník služieb - cintorín

Štatút kronikára obce Budkovce

Štatút kronikára obce Budkovce

Územný plán

Textová časť

Grafické prílohy