K stiahnutiu

Dane a poplatky

Miestne dane 2022

Miestne dane 2021

Miestne dane 2020

Oznamovacia povinnosť

Miestne dane

Žiadosť o úľavu TKO

Žiadosť o odpustenie TKO

Čestné prehlásenie

Dotácie z rozpočtu obce

Príloha 1

Príloha 2

Evidencia obyvateľov

Prihlasovací lístok

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Matrika

Zápis o narodení dieťaťa

Zápis o úmrtí

Zápis o uzavretí manželstva

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Výstavba a územné plánovanie

Správne poplatky - výstavba a úz. plánovanie

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprava

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby k drobnej stavbe

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o zápis nehnuteľnosti do KN

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Čestné prehlásenie o nadobudnutí stavby pred 1.1.1976

Žiadosť o vydanie súpisného čísla

Žiadosť o povolenie rozkopávky miestnej komunikácie

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru OR HAZZ

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru Orange

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru T-Mobile

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výberu z PPF

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Návrh na vykonanie kolaudácie

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Životné prostredie

Žiadosť o výrub

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cenník služieb - cintorín

Cenník služieb - cintorín

Štatút kronikára obce Budkovce

Štatút kronikára obce Budkovce