K stiahnutiu

Budkovčan 2022

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

Budkovčan 2021

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

Budkovčan 2020

3/2020

4/2020

Budkovčan 2019

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

Budkovčan 2018

1/2018

2/2018

3/2018

Budkovčan 2017

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

Budkovčan 2016

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

Budkovčan 2015

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015

Miestne dane

Žiadosť o úľavu TKO

Žiadosť o odpustenie TKO

Čestné prehlásenie

Dotácie z rozpočtu obce

Príloha 1

Príloha 2

Evidencia obyvateľov

Prihlasovací lístok

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Matrika

Zápis o narodení dieťaťa

Zápis o úmrtí

Zápis o uzavretí manželstva

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Výstavba a územné plánovanie

Správne poplatky - výstavba a úz. plánovanie

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie stavebných úprava

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby k drobnej stavbe

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o zápis nehnuteľnosti do KN

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti

Čestné prehlásenie o nadobudnutí stavby pred 1.1.1976

Žiadosť o vydanie súpisného čísla

Žiadosť o povolenie rozkopávky miestnej komunikácie

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru OR HAZZ

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru Orange

Žiadosť o vyjadrenie k stav. zámeru T-Mobile

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výberu z PPF

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Návrh na vykonanie kolaudácie

Žiadosť o stavebné povolenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o stavebné povolenie

Životné prostredie

Žiadosť o výrub

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Cenník služieb - cintorín

Cenník služieb - cintorín

Štatút kronikára obce Budkovce

Štatút kronikára obce Budkovce