Kontrolór obce

Kontrolná činnosť

Všeobecné ustanovenie

Rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra stanovuje zákon č.369 /2004 Zb. zo 14. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zmien niektorých zákonov.

Za jeden z hlavných predpokladov pre vytváranie podmienok dobrej kontrolnej činnosti je i dodržiavanie § 4, odst. 3 zákona, ktorý ustanovuje : povinnosť obce, utvárať účinný systém kontroly, vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky pre nezávislý výkon funkcie hlavného kontrolóra obce.

Funkcia hlavného kontrolóra obce, je zriaďovaná v súlade so zákonom č. 369/2004 Zb. v zmysle § 11, odst. 4, písm. j. , rozsah pracovného úväzku určuje obec.

V zmysle § 18 zákona, hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolnych, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľkú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiťeľstva, starostu,člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.

Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Rozsah kontrolnej činnosti stanovuje § 18 d) zákona č.369/ 2004 Zb., z neho vyplýva povinnosť: kontroly obce - v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, v zmysle zákona č. 278 / 93 Zb.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, kontroly - všetkých príjmov, výdavkov a finančných operácii obecného úradu a jemu podriadených organizácii, kontroly - vybavovania sťažností a petícii, v zmysle zákonov č. 152/98 Zb. z. o sťažnostiach a č. 98/90 Zb.z. a 242/98 Zb.z. o petičnom práve, kontroly – dodržiavania všeobecne právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontroly - dodržiavania interných predpisov obce, kontroly - plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/ 2004 Zb. podliehajú: obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Pravidlá kontrolnej činnosti stanovuje § 18 e, zákona č. 369/ 2004 Zb. Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustatnovuje - zákon č. 502/2001 Zb.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite . Pravidlá o kontrolnej činnosti môže ustanoviť i obec prijatým uznesením.