OBECNÝ ÚRAD

Vedenie

Ján Lörinc

Starosta

Mgr. Lukáš Ložansky

Zástupca starostu

Administratíva

Iveta Medvecová

Odd. ekononomicko-správne

Andrea Janusková

Odd. vnút. správy a matriky

Ing. Svetlana Chvostaľová

Odd. správy daní a poplatkov, knižnica

Úsek sociálnej pomoci

Anna Lörincová

Poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnej služby

Starosta

Zamestnanci obce

Organizačný poriadok