Starosta

     

 Ján Lorinc

     

 

STAROSTA OBCE : 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta . Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie je 4- ročné a začína zložením sľubu. V majetkovoprávnych a pracovných vzťahoch je štatutárnym orgánom , v administratívnoprávnych je správnym orgánom . 
Činnosť starostu je zakotvená v § 13 zákona č. 369 / 1990 Z.z o obecnom zriadení. 

Kontakt : 

Obecný úrad Budkovce t.č : 056/6886792, 6493396 
072 15 Budkovce