Starosta

     

Ján Lörinc

     

STAROSTA OBCE : 

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta . Jeho funkcia je verejná. Funkčné obdobie je 4- ročné a začína zložením sľubu. V majetkovoprávnych a pracovných vzťahoch je štatutárnym orgánom , v administratívnoprávnych je správnym orgánom . 
Činnosť starostu je zakotvená v § 13 zákona č. 369 / 1990 Z.z o obecnom zriadení. 

Kontakt : 
Obecný úrad Budkovce t.č : 056 / 6886792, 6493396 
072 15 BudkovcePlat starostu :
Plat starostu stanovuje zákon č. 253 / 1994 Z . z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Novela č. 154 / 2011 uvedeného zákona v súčasnosti stanovuje plat starostovi obce v rozmedzí 1.000- 3.000 obyvateľov koeficient 1,98 násobku priemernej mzdy v NH za rok 2013 (824,- € ).