Pacerki

     

Predstavujeme vám interwiev s p. H. Mindovou – vedúcou DFS Pacerki,

ktorý bol uverejnený  v obecných novinách Budkovčan – 3/2011

Predstavujeme Vám dedinskú folklórnu skupinu  PACERKI

Myslím si, že v minulosti sa v našej obci žilo radostnejšie a veselšie ako dnes. Kultúrno- spoločenské  podujatia sa konali častejšie a za väčšej návštevnosti občanov. Napriek tomu nás teší, že v našej obci  už takmer dvadsať rokov účinkuje dedinská folklórna skupina  (DFS) PACERKI.

O jej vzniku, činnosti a plánov do budúcnosti som sa porozprával so súčasnou vedúcou tejto skupiny p. H. Mindovou.

 

Kedy vznikla DFS Pacerki  a koľko vás bolo na začiatku?

DFS Pacerki vznikla v jeseni roku 1993, jej zakladateľkou bola Edita Harbuľáková, ktorá v nej zároveň aj účinkovala. V tom čase  sme postupne realizovali spoluprácu so všetkými kultúrnymi organizáciami v okrese Michalovce. Od samotného začiatku  sme sa snažili o zachovanie a rozširovanie kultúrnych a duchovných tradícií prostredníctvom folklóru. Naše „tréningy“ boli neskôr v krčme u Wiczmándyho, kde sme mali „domáce prostredie“, pretože som tam bola zamestnaná. Ďalšou členkou DFS bola Erika Šipošová, ktorá neskôr prevzala funkciu vedúcej skupiny. Naše vystúpenia obohacoval hudobným doprovodom Miloš Hirka. V r. 1995 pribudla do našej speváckej skupiny Marienka Onušková.

 

Aké boli vaše začiatky a aké úspechy ste v tom čase dosiahli?

Na začiatku sme absolvovali mnoho okresných, krajských či celoslovenských súťaží a rôznych prehliadok speváckych skupín  s veľmi dobrými umiestneniami a ohlasom. V r. 1996 naša sólistka Ivana Mindová  úspešne reprezentovala nielen náš zemplínsky región, ale aj našu obec na celoslovenskom  kole speváckej súťaže Slovenský slávik v Piešťanoch. Keď sa moderátorka tohto podujatia p. A. Heribanová opýtala Ivany, kde vlastne tie  Budkovce sú, odvtedy všetci, ktorí túto reláciu v priamom televíznom prenose sledovali, vedia, že Budkovce sú na východe republiky neďaleko Michaloviec a hraníc s Ukrajinou. Z roka na rok bolo meno našej speváckej skupiny zvučnejšie a zvučnejšie, mali sme úspech na jednotlivých vystúpeniach a to nás viedlo k tomu, aby sme v r. 1998  vydali náš MG nosič  pod názvom „Ej u Budkovci medza“. Na tejto kazete je mnoho krásnych zemplínskych piesní reprezentujúcich našu obec a jej blízke okolie.

O tri roky neskôr sme vydali druhý nosič pod názvom „Štyri sme, štyri sme“. Naše piesne z oboch nosičov boli veľmi žiadané, či už v rádiu Regina, v Slovenskom rozhlase alebo v rádiu Janko Hraško. Úspech v týchto rádiách nás motivoval k vydaniu tretieho nosiča, ktorý vyšiel v r. 2008 pod názvom „Uderim še po sare“. Krásne piesne zo Zemplína si poslucháči môžu vypočuť v podaní Heleny Mindovej, Mgr. Ivany Lodovej, rod. Mindovej, Márie Onuškovej a Valérie Kovaľovej.  V tomto zložení pôsobíme dodnes.

 

S kým ste spolupracovali pri vydávaní týchto CD nosičov, kto vám pri tom  pomáhal  a  s kým v súčasnosti spolupracujete?        

Pri vydávaní týchto CD nosičov sme spolupracovali s ľudovou hudbou O. Kandráča, ľudovou hudbou FS Železiar, pričom k ich tvorbe prispeli vo veľkej miere aj dva krásne hlasy našich hostí a to p. A. Rendošovej a Viktora Ťaska. Naša spolupráca pretrváva dodnes, p. Rendošová si s nami neraz zaspieva aj teraz, na odplatu sme my hosťovali na prvom CD nosiči folklórnej skupiny „Ťaskovci“.  

Netreba zabudnúť na  najdôležitejšie osoby pri zrode našich CD nosičov, ktorými sú ich krstní otcovia – prezident Klubu Zemplínčanov v Košiciach Doc. Dr. Ján Poprenda, CSc. a viceprezident KZ Ing. Ján Peržeľ. Aj touto cestou sa im chceme ešte raz poďakovať. Naše veľké poďakovanie patrí aj poslankyni NR SR PhDr. Ľ. Roškovej, ktorá nám poskytla finančné prostriedky  na ušitie nových krojov.  

Našou veľkou oporou je nám aj starosta obce p. M. Uhrina, ktorý nám pomáha v rámci svojich možností  už vyše dvanásť rokov. Máme dobrú spoluprácu s obecným úradom a kultúrnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve. Nedá sa to isté povedať o všetkých členoch kultúrnej komisie, nakoľko spolupráca s nimi hlavne v uplynulom volebnom období  nebola práve najlepšia. Taktiež nás mrzí, že na krstoch našich CD nosičov, a to aj napriek ich osobnému pozvaniu, chýbali  poslanci obecného zastupiteľstva. Aj v tomto prípade platí, že netreba všetkých hádzať do jedného vreca, pretože dvaja poslanci si zaslúžia za ich účasť naše poďakovanie  – Ing. J. Horňák a Š. Kuchta.     

Okrem už spomínaných CD nosičov ste spievali aj na mnohých domácich festivaloch. Kde všade ste spievali?

Počas nášho dlhoročného účinkovania na scéne folklóru sme mali niekoľko  zaujímavých ponúk,  z ktorých si najviac ceníme pozvanie na medzinárodný folklórny festival  do Východnej, Heľpy,  Banskej Bystrice a  Trnavy. Radi sa zúčastňujeme na mnohých menších folklórnych festivaloch v mestách a obciach takmer na celom Slovensku. Neodmietame ani ponuky účinkovať na rôznych plesoch, našou srdcovou záležitosťou je účasť na prehliadke folklórnych súborov v Košiciach, ktorý organizuje Klub Zemplínčanov. Jeho vyvrcholením je večerný ples konajúci sa v najznámejšom košickom hoteli  Double of Three by Hilton.   

Veľmi zaujímavé a príjemné pre nás je aj účinkovanie na svadobných obradoch, jubileách, recepciách či rôznych rodinných príležitostiach. 

     

Viem, že okrem domácich vystúpení ste vystupovali aj v zahraničí. Kde, v ktorom období a s akým úspechom to bolo?

Prvým naším medzinárodným vystúpením bolo vystúpenie na festivale v Ukrajine. Veľmi radi si spomíname na naše úspešné vystúpenie  na medzinárodnom festivale folklóru na Cypre, kde sme okrem iných vystúpení spievali aj našim vojakom. Bol to pre nich, ale aj pre nás nezabudnuteľný zážitok. Naše vystúpenie na Cypre malo veľký úspech. Neskôr – v roku 2003 sme  sa zúčastnili medzinárodného folklórneho festivalu v Českej republike v Červenom Kostelci. O dva roky neskôr sme boli pozvaní do Chorvátskej republiky, kde sme mali niekoľko úspešných vystúpení.   

 

Na záver chcete ešte niečo povedať?

Našou  radosťou je vo veľkej miere aj to, že sa nám hlásia ľudia zo všetkých kútov Slovenska. Píšu nám, volajú, žiadajú nás o naše CD nosiče. Často sa nám ozývajú aj naši rodáci, korí už roky žijú v zahraničí. Dovolím si spomenúť istú pani žijúcu dlhé roky vo Švajčiarsku, ktorá nám napísala list s prosbou, aby sme jej mamke z príležitosti jej okrúhleho výročia 70 rokov, zablahoželali spevom. Túto ponuku sme neodmietli a o to srdečnejšie  sme po desiatich rokoch opätovne prijali rovnakú ponuku od tej istej pani, aby sme jej mamke zahrali tentoraz k jej už k 80-tke, ktorú oslavovala v kruhu svojich  najbližších.

Takýchto milých a príjemných spomienok je veľa, ale z časových a priestorových dôvodov sa nedajú všetky spomenúť.       

 

ROČKI UCEKAJÚ, NEMUŽ JICH ZASTAVIC, NO MI ŠTVARTE CEDEČKO CHCEME NA DVACATE VIROČE NATOČIC.

Do takej milej, ale výstižnej rýmovačky by som zhrnula naše plány do blízkej budúcnosti. Chceme sa naďalej zúčastňovať mnohých folklórnych podujatí, na ktoré budeme pozvaní, našou snahou  bolo a zostane naďalej zachovanie kultúrneho dedičstva našich otcov a materí vo forme krásnych piesní  nielen z našej obce, ale aj jej širšieho okolia.    

 

Ďakujem vedúcej speváckej skupiny Pacerki p. H. Mindovej za jej  krásne spomienky a hodnotný príspevok. Obdivujeme Vaše doterajšie úspechy i určitú popularitu, ktorú ste svojím umením získali a zo srdca Vám prajeme pevné zdravie, mnoho nových nápadov a chuť do ďalšej práce. Prinášajte naďalej  svojimi vystúpeniami radosť a nádej do života všetkých ľudí dobrej vôle.

Za rozhovor ďakuje Š. Šimko