Matrika Budkovce

     

MATRIČNÝ ÚRAD BUDKOVCE

( Matričný úrad Budkovce sa nachádza na prvom poschodí Obecného úradu Budkovce č. dverí 36 )

KONTAKT:

Andrea Janusková, matrikárka
tel. č.: 056/ 64 93 204
, e-mail: obecbudkovce@centrum.sk

MATRIČNÝ ÚRAD BUDKOVCE ZABEZPEČUJE TÚTO MATRIČNÚ ČINNOSŤ:

1) Zápis narodenia dieťaťa
2) Zápis uzavretia manželstva a s tým spojená sobášna agenda
3) Zápis úmrtia a s tým spojená úmrtná agenda
4) Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa
5) Zápis do osobitnej matriky po predložení cudzozemských verejných listín
6) Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
7) Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
8) Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
9) Organizovanie občianskych obradov
10) Oznamovacia činnosť
11) Štatistické hlásenie

OKREM UVEDENEJ MATRIČNEJ ČINNOSTI VYKONÁVA:

1) Osvedčenie podpisu
2) Osvedčenie listiny

 

     

1. ZÁPIS NARODENIA DIEŤAŤA

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Nakoľko sa v obci Budkovce nenachádza gynekologicko - pôrodnícka klinika, väčšina detí sa rodí v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach.
Zápis narodenia do matriky v obci Budkovce sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma. Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.

     

2. ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA A S TÝM SPOJENÁ SOBÁŠNA AGENDA

 

Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom. Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt.

Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva (tzv. delegovaný sobáš).

Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.

Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, pracovníčka matriky dohodne s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené a podpísané tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

      » rodný list obidvoch snúbencov
      » platné občianske preukazy obidvoch snúbencov
      » rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
      » vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
      » v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzavretie manželstva
      maloletému.

 

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

a)  rodný list,
b)  doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
c)  doklad o štátnom občianstve,
d)  doklad o pobyte,
e)  potvrdenie o osobnom stave,
f)   úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva,
     ak ide o ovdoveného cudzinca,
g)  právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť
     manželstvo rozvedený ,
h)  doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

 

Všetky doklady uvedené pod písm. b) až e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov a musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny. Doklady musia byť preložené slovenským súdnym tlmočníkom.

 

DOBA VYBAVENIA:  na počkanie

 

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA (sa vyberajú v hotovosti) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.              o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

►  prvý výpis sobášneho listu sa vydáva bezplatne

►  správny poplatok 5,00 € za vydanie duplikátu sobášneho listu na požiadanie občana

 

Položka 18 zákona NR SR č. 45/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

 

 

 

 

16, 50 eura

 

 

 

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

 

 

 

16, 50 eura

 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

 

 

16, 50 eura

 

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

 

 

66 eur

 

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

 

 

 

33 eur

 

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

 

 

66 eur

 

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami

 

 

165, 50 eura

 

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

 

199 eur

     

3. ZÁPIS ÚMRTIA A S TÝM SPOJENÁ ÚMRTNÁ AGENDA

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.
Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:

»  úmrtný list
»  žiadosť o príspevok na pohreb

POTREBNÉ DOKLADY:

»  list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
»  občiansky preukaz zomrelého

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

 

POPLATOK:

»  prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne
»  správny poplatok 5,00 € za vydanie duplikátu úmrtného listu na požiadanie občana v zmysle  
    zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

     

4. URČENIE OTCOVSTVA PRED, ALEBO PO NARODENÍ DIEŤAŤA

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

POTREBNÉ DOKLADY:

» platný občiansky preukaz matky a otca
» právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)
» úmrtný list manžela, ak je matka dieťaťa vdova

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: bez poplatku

     

5. ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY PO PREDLOŽENÍ CUDZOZEMSKÝCH VEREJNÝCH LISTÍN

 

Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.

Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín a sú opatrené predpísanými overeniami.

Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list alebo sobášny list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát), v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

» cudzozemská verejná listina - rodný list, sobášny list, úmrtný list – originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE,

» platný doklad totožnosti žiadateľa,

» fotokópia rodného listu,

» u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode,

» u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky,

» doklad totožnosti zomrelej osoby,

» doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie,

» ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

 

DOBA VYBAVENIA: do 3 mesiacov

POPLATOK: bez poplatkov

Upozornenie:  

Pracovisko Osobitnej matriky v Bratislave nepreberá žiadosti na zápis od občanov.

     

6. NAZERANIE DO MATRIKY A VÝPISY Z MATRIKY

V zmysle § 18 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,

b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

e) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,

f) súdom ustanovenému opatrovníkovi,

g) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,

h) na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

(2) Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

(3) Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí poverená osoba príslušného okresného úradu, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-doklad_vydany_v_sr_na_pouzitie_v_cudzine

 

POTREBNÉ DOKLADY:

platný občiansky preukaz

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK:

Nazeranie do matriky        1,50 €  v hotovosti
Výpis z matriky     5,- €     v hotovosti    

v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

     

7. SPRACOVANIE ZMIEN V OSOBNÝCH ÚDAJOCH OBČANOV

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene, alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

POTREBNÉ DOKLADY:

» hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností

» právoplatné súdne rozhodnutie

» zmena alebo oprava rodného čísla

» rôzne opravy

     

8. POTVRDENIE O PRIJATÍ PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu podľa miesta uzavretia manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

» oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo vydá matričný úrad)
» právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
» sobášny list
» občiansky preukaz

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

 

POPLATOK: 5,- eur v hotovosti v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch                 v znení neskorších predpisov

     

9. ORGANIZOVANIE OBČIANSKYCH OBRADOV

Občianskym obradom rozumieme napr.:

► uvítanie detí do života
► sobáše
► jubilejné sobáše
► prijatie jubilantov ...

 

10. OZNAMOVACIA ČINNOSŤ

11. ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE  

     

Ďalej   Matričný úrad  v  Budkovciach  vykonáva :

 

1. OSVEDČENIE  P O D P I S U

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorí podpis osvedčuje.

POTREBNÉ DOKLADY:

»  občiansky preukaz,
»  cestovný pas,
»  povolenie na pobyt cudzinca.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za osvedčenie podpisu na listine, za každý podpis   1,50 €.

Správny orgán môže poplatok zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

 

 

2. OSVEDČENIE  L I S T I N Y

Osvedčovaním listiny Obec Budkovce potvrdzuje, že kópia listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčenou kópiou.
Osvedčovaním zhody kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvedených v listine.

POTREBNÉ DOKLADY:

»  občiansky preukaz,
»  cestovný pas,
»  povolenie na pobyt cudzinca.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku       1,50 €
v cudzom jazyku /iba v českom/      3,- €

 

3. PODANIE ŽIADOSTI O VÝPIS, ALEBO ODPIS Z REGISTRA TRESTOV

http://www.genpro.gov.sk/register-trestov-12ad.html

Služba výpis a odpis z registra trestov je dostupná v režime na  p o č k a n i e na najbližšej pošte:

MICHALOVCE 1      Špitálska 1, Michalovce004019       Číslo okresnej pečiatky
MICHALOVCE 3      Staničná 10, Michalovce004037       Číslo okresnej pečiatky

 

     

K stiahnutiu