Klub dôchodcov - KD

     

História Klubu dôchodcov

Klub dôchodcov Budkovce - stručná história činnosti v obci

 

Začiatky formovania vzniku a činnosti Klubu dôchodcov v obci sa viažu k obdobiu rokov 1968 až 1971. Nevznikol totiž z jedného dňa na druhý úradným rozhodnutím, ale iniciatívou vtedajších vedúcich funkcionárov Základnej organizácie Zväzu československých invalidov - Štefana Gdovičina, Andreja Mereniča, Juraja Vagaského, Júliusa Kuchára, Márii Pacigovej, Tomáša Ballu a predsedu MNV Štefana Galamboša. Členskou základňou Klubu dôchodcov sa tak stali členovia Základnej organizácie Zväzu československých invalidov, ktorá mala svoju ustanovujúcu členskú schôdzu 16. novembra 1968. Preto už od začiatku sa všetka činnosť Klubu dôchodcov uskutočňovala a zabezpečovala jednotne spolu so Zväzom invalidov.
Pre potreby zabezpečenia a vyriešenia oprávnených sociálnych potrieb občanov Budkoviec v dôchodkovom veku prostredníctvom odboru sociálnych potrieb v Michalovciach a zabezpečenia svojich priestorov pre schôdzkovú činnosť výboru sa hlavne p. Gdovičin snažil získať budovu. Pôvodne mal byť Klub dôchodcov v dome Zdravotného strediska oproti pošte. Nakoniec však po rokovaniach s funkcionármi MNV a Odborom sociálnych vecí v Michalovciach bolo rozhodnuté o tom, že Klub dôchodcov bude zriadený v budove bývalej ZDŠ oproti Gajdošovi.
Klub dôchodcov bol slávnostne otvorený za účasti zástupcov Odboru sociálnych vecí Michalovce, zástupcov MNV, zástupcov Národného frontu ČSSR a ZO Československých invalidov dňa 25. 3. 1971 a do používania daný 1. 4. 1971.
Prevádzkovanie Klubu dôchodcov do r. 1993 bolo zabezpečené z rozpočtu Odboru sociálnych vecí Michalovce (voda, plyn, elektrina, údržba budovy a ohrady). Prvým správcom Klubu dôchodcov bol p. Tomáš Balla. K vedúcim funkcionárom Klubu dôchodcov zo začiatku, ktorí vystupovali v jeho mene, vykonávali manažérsku činnosť a vybavovali administratívne záležitosti patrili Štefan Gdovičin, Andrej Merenič, Vagaský Juraj, Július Kuchár. Po nich pokračovali vo funkciách predseda resp. tajomník Šimon Rosič, Mária Pacigová, Jozef Kičinka, Miroslav Bréda a Štefan Sabol. V súčasnosti sú štatutárnymi zástupcami Miroslav Bréda a Andrej Astrab. Klub dôchodcov má právnu subjektivitu, je riadne so svojimi Stanovami zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR, má svoje IČO A DIČO.
K hlavným činnostiam v minulosti patrili: riešenie sociálnych záležitosti dôchodcov na Odbore sociálnych vecí v Michalovciach v rámci zákonom stanovených možnosti, organizovanie zájazdov po Slovensku a Čechách a púti do Šaštína. Teraz je to v rámci finančných možnosti a záujmu členov organizovanie výletov a akcii „Deň matiek" a „Október mesiac úcty k starším". V poslednom období náš Klub dôchodcov prispel do obecných aktivít ľudský t.j. prácou svojich členov ako aj nepriamo finančne, keď sa prostredníctvom nášho Klubu dôchodcov podarilo zabezpečiť od Košického samosprávneho kraja dotáciu pre zriadenie „Gazdovského domu". Aktívne na kultúrno-spoločenských akciách vystupuje spevácka skupina našich členiek „Nezábudka". Z dôvodu nerentabilného financovania energií a údržby budovy sme sa v r. 1993 presťahovali do budovy „Domu služieb". Finančne svoju činnosť zabezpečujeme z členských príspevkov, sponzorských príspevkov a dotácii schválených Obecným zastupiteľstvom.
V posledných piatich rokoch sa členská základňa pohybuje v priemere na čísle 85.
Bežnú činnosť a organizovanie podujatí organizuje a zabezpečuje 9-členný výbor a 3-členná revízna komisia.

 

 

 

 

Spracoval: Ing. M i r o s l a v B r é d a
predseda Klubu dôchodcov Budkovce

Budkovce: 5. 12. 2011