Informácie o obecných novinách Budkovčan

     

 

Obecné noviny vychádzajú 4 krát ročne - v marci, júni, septembri a decembri.

Registrované Ministerstvom kultúry SR, evid. č. 3890/09

Adresa redakcie Obecný úrad Budkovce, 072 15 Budkovce, email : obecbudkovce@centrum.sk, www.budkovce.sk.

Sídlo vydavateľa je totožné s adresou redakcie.

Členovia redakčnej rady obecných novín Budkovčan - p. Ján Lorinc,Bc.Henrieta Petrová, Bc. Stela Lorincová, Mgr. Lukáš Ložanský, Ing. Miroslav Pivarník, Ing. Ján Rimár CSc.

jazyková úprava - Mária Adamová

vydavateľ - Advert media Michalovce - 450,- Eur za jedno vydanie / 500 výtlačkov.

Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Prispevky a fotografie, ktoré žiadate uverejniť do novín, zasielajte priebežne na adresu redakcie alebo na adresu

obecbudkovce@centrum.sk, prípadne na emailové adresy členov redakčnej rady obecných novín Budkovce.

Vydané pre interné potreby obce Budkovce.

IČO vydavateľa : 00325 082.

Nepredajné.