2011

     

Stav obyvateľov v Obci BUDKOVCE k 31.12.2011

Počet obyvateľov - 1492
Z toho mužov 764
žien 728

Deti do 15 rokov spolu- 228
Chlapci 115
Dievčatá 113

V obci je 353 obyvateľov v dôchodkovom veku.

Najstaršou obyvateľkou obce je p. Anna Štefanová, ktorá sa v januári 2011 dožila 100 rokov života.

Obyvatelia podľa veku: 91r.- 95r. - 4 z toho 1 muž 3 ženy
86r.- 90r. - 9 z toho 3 muži 6 žien
81r. - 85r. - 26 z toho 10 mužov 16 žien
76r. - 80r. - 45 z toho 20 mužov 25 žien

V roku 2011 sa do obcei prihlásilo k trvalému pobytu - 30 obyvateľov
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 19 obyvateľov

V roku 2011 sa narodilo 15 detičiek
Z toho : 6 chlapcov
9 dievčat


V roku 2011 zomrelo 16 občanov
Z toho : 3 - muži
13 - žien

Na základe údajov evidencie obyvateľstva spracovala M. Šutajová